បៀកលើចំណិតនំប៉័ងតូចៗ

origin:

ក្រោយពីបៀកពងត្រីកាវីយ៉ាលើចំណិតនំប៉័ងតូចៗរួចហើយ យកល្អដាក់ចូលក្នុងមាត់ហើយញ៉ាំតែមួយម៉ាត់តែម្តង។
សូម​ពិសារ​វា​មុន​គេ​ដោយ​បៀកពងត្រីនេះលើចំណិតនំប៉័ង​លាយជាមួយក្រែមជាតិជូរ ជា​អាហារអម​ជា​មួយ​ម្ហូប​ផ្សេង។

OUR ADVICE