រក្សា​ទុកក្នុងទូត្រជាក់

origin:

ជានិច្ចជាកាល សូមរក្សាពងត្រីកាវីយ៉ាក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំង ប៉ុន្តែមិនត្រូវឱ្យវាកកទេ។
សូមរក្សាទុកវាក្នុងភាពត្រជាក់ថេរ ពិសេសនៅពេលដែលត្រូវយកវាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត និងនៅពេលដែលពិសារ​វា។

OUR ADVICE